top of page

WOVA fungeert onder de vennootschap WOVA BV. WOVA BV heeft haar maatschappelijke zetel te Ter Voort 1, 2260 Westerlo.

WOVA BV erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. WOVA BV kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

 

Administratieve gegevens:

WOVA BV zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot wova.be.

 

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen bij WOVA BV ter inzage.

  • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.

  • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met de info@wova.be om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.

 

WOVA BV zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen.

 

Detail van opgeslagen gegevens

  • Naam

  • Telefoonnummer: gebruikt om u te contacteren bij het wijzigen en/of bevestigen van een afspraak.

  • E-mailadres: gebruikt voor commerciële doeleinden en doorsturen van klantinformatie.

  • Adres: gebruikt voor commerciële doeleinden.

  • BTW-nummer: indien van toepassing noodzakelijk bij opmaak facturen.

 

WOVA BV erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal WOVA BV voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik om hierover direct contact
met ons bedrijf op te nemen via info@wova.be of op het nummer 0485/24 10 94.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be/nl

bottom of page